^Na górę

Pomagamy rodzinie

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka (WWR) ?

Zgodnie z Rozp. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 4 kwietnia 2005r. Z poźniejszymi zmianami, możliwe jest  wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, czyli pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Oznacza to, iż wszystkie niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością dzieci mają prawo do bezpłatnej,kompleksowej,profesjonalnej pomocy od urodzenia,albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Pomoc ta ma na celu niwelowanie/minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka,pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka.

Jeżeli więc dostrzegasz w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś Cię niepokoi,masz wątpliwości,pytania dotyczące rozwoju Twojego dziecka –nie zwlekaj, przyjdź do Nas z twoim dzieckiem.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ TAKĄ OPINIĘ?
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest  wydawana przez zespół orzekający działający w Publicznej Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej lub Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne,odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (psycholog, logopeda, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI, specjalista komunikacji wspomagającej, specjalista  wczesnej interwencji, neurologopeda, specjalista Metody Tomatisa, terapeuta rodzinny, psychoterapeuta), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor Placówki.Zajęcia  te są prowadzone nieodpłatnie, w wymiarze godzin określonych zgodnie z przepisami.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:
•    wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo
•    wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka
•    systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka
•    wspieraniu rodziców, podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczych
 
PRZEWIDYWANE EFEKTY PROWADZONEJ TERAPII:
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:
•    wcześniej zdobywają sprawność w zakresie samoobsługi
•    stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
•    uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
•    łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
•    są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

 

Fundacja Modus Vivendi wraz z Niepublicznym Przedszkolem Sportusie proponuje nieodpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
W ramach terapii proponujemy:
- konwencjonalna terapia pedagogiczna oraz psychologiczna z elementami terapii Tomatisa- wykorzystanie „ucha elektronicznego” –trening słuchowy- praca z mikrofonem, zajęcia relaksacyjne, wizualizacja
- konwencjonalna terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki, masaż Shantali czy elementy metody integrowania odruchów wg. Programu szkolnego Sally Godard
- konwencjonalna terapia logopedyczna  przy użyciu treningu słuchowego, który wpływa na kształtowanie słuchu fonemowego, fonetycznego  ( umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej);treningi rozwijające pamięć słuchową
- zajęcia z elementami integracji sensorycznej
- zajęcia grupowe z elementami Treningu Umiejętności Społecznych
- zajęcia grupowe „zmysłowa grafomotoryka”
- trening słuchowy Metodą Tomatisa
- zajęcia fizjoterapeutyczne

Pobierz: ulotka Wczesne Wspomaganie Rozwoju ulotka wwr

zajecia edukacyjne01

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.