Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka (WWR)?

Zgodnie z Rozp. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 4 kwietnia 2005r. Z poźniejszymi zmianami, możliwe jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, czyli pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Oznacza to, iż wszystkie niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością dzieci mają prawo do bezpłatnej,kompleksowej,profesjonalnej pomocy od urodzenia,albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Pomoc ta ma na celu niwelowanie/minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka,pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka.

Jeżeli więc dostrzegasz w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś Cię niepokoi,masz wątpliwości,pytania dotyczące rozwoju Twojego dziecka –nie zwlekaj, przyjdź do Nas z twoim dzieckiem.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ TAKĄ OPINIĘ?
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespół orzekający działający w Publicznej Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne,odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (psycholog, logopeda, neurologopeda, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI, specjalista komunikacji wspomagającej, specjalista wczesnej interwencji, specjalista Metody Tomatisa, terapeuta rodzinny, psychoterapeuta), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor Placówki.Zajęcia te są prowadzone nieodpłatnie, w wymiarze godzin określonych zgodnie z przepisami.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:
• wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo
• wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka
• systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka
• wspieraniu rodziców, podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczych

PRZEWIDYWANE EFEKTY PROWADZONEJ TERAPII:
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:
• wcześniej zdobywają sprawność w zakresie samoobsługi
• stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
• uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
• łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
• są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Rodzinna Modus Vivendi proponuje nieodpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W ramach bezpłatnej terapii WWR proponujemy:
- konwencjonalna terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, neurologopedyczna
- trening słuchowy Metodą Tomatisa- trening uwagi słuchowej, ćwiczenia koncetracji uwagi
- trening słuchowy Neuroflow
- zajęcia z Interaktywnym Metronomem
- konwencjonalna terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki, masaż Shantali czy elementy metody integrowania odruchów wg. Programu szkolnego Sally Godard
- konwencjonalna terapia logopedyczna przy użyciu treningu słuchowego, który wpływa na kształtowanie słuchu fonemowego, fonetycznego ( umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej);treningi rozwijające pamięć słuchową
- zajęcia integracji sensorycznej
- zajęcia grupowe Trening Umiejętności Społecznych
- zajęcia fizjoterapeutyczne
- zajęcia z logorytmiki
- zajęcia z sensoplastyki
- zajęcia arteterapeutyczne
- zajęcia z muzykoterapii
- konsultacje psychologiczną
- konsultacje terapeuty rodzinnego

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl