Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego wg metody Neuroflow®

Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD (APD - auditory processing disorder).

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:
• Lokalizacja źródła dźwięku
• Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy
• Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych
• Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego
• Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej
• Umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie)

Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu APD może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD), specyficzne trudności w nauce oraz dysleksja.

Metoda Neuroflow jest dedykowana dla dzieci, które mają trudności:
• w skupieniu uwagi
• w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
• z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
• z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
• prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
• często sprawia wrażenie nieobecnego
• chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego APD wg metody Neuroflow
Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

1. Szczegółowy wywiad - provider Neuroflow zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji

2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.

3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:
• dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
• dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
• dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych
Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

4. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:
• jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
• co badają poszczególne testy
• jakie wyniki uzyskało dziecko
Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.

5. Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:
• wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
• cenie każdego z etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
• roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych
• zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

6. Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

Czas i cena diagnozy 90 min - 240 zł

Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego wg metody Neuroflow®
Trening słuchowy Neuroflow® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.


Założenia treningu Neuroflow:
• Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciagu 7 dni roboczych.
• Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni.
• Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.
• Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Raz na 2 tygodnie jedna sesja treningu powinna odbyć się w gabinecie prividera. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.

Koszty treningu:
- I etap treningu 270,00 zł
- II etap 260,00 zł
- III etap 250,00 zł
- Sesja w gabinecie providera – 80zł

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:
• różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
• utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
• podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
• wydłuża pamięć słuchową
• rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl