Zajęcia edukacyjne

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Zajęcia, na których dziecko ma zagwarantowane wyrównywanie braków w zakresie dydaktyki. System klasowo – lekcyjny nie sprzyja wyrównywaniu różnic między dziećmi, które wykazują trudności w procesie uczenia się i nauczania. Przyczyny tego stanu tkwią w:

 • uwarunkowaniu środowiskowym
 • błędach dydaktyczno – wychowawczych
 • fizjologii i psychologii oraz w sferze wolicjonalno – motywacyjnej

„trudności w nauce określa się jako stan psychiczny dziecka, w którym odbija się określona sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna zatrzymująca go w realizacji dążenia lub zadania.”

Trudności w uczeniu mogą pojawić się na różnym etapie edukacyjnym dziecka. Najczęściej dziecko w przewidzianym czasie nie potrafi sobie przyswoić określonych treści (wiedzy). Jeżeli nie dostrzeżemy tego problemu to dziecko wchodzi w pierwszy etap niepowodzeń szkolnych, który ma charakter subiektywny. Czasami dziecko wkłada dużo wysiłku w naukę, a efekty są mierne, dziecko otrzymuje słabe oceny.

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze pomagają dzieciom we wdrażaniu zdobywanych wiadomości w życie codzienne. Dzięki zajęciom dzieci mogą „dogonić” swoich rówieśników. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze odgrywają też ważną rolę psychoterapeutyczną. Dzieci, które osiągają gorsze wyniki w nauce a nie jest to uzależnione od nich samych, czują się gorsze od swoich rówieśników. Nie są takie aktywne jak inne dzieci w ich wieku. Gorzej radzą sobie ze stresem. Dzieci te często stają się albo bardzo apatyczne, albo reagują złością i agresją na otoczenie. Są mniej odporne na krytykę. Czują się wyszydzane. Często są też obiektem wyzwisk czy wyśmiewania. Zajęcia, sprawiają że dzieci stają się bardziej pewne siebie i odzyskują wiarę we własne możliwości. Na nowo budują swój wizerunek. Pozbywając się barier związanych z nauką, jaśniej spoglądają na swoje otoczenie. Stają się bardziej spokojne i wyzbywają się zachowań agresywnych w stosunku do innych dzieci, rodziców, nauczycieli jak i do samych siebie.

Zajęcia wyrównawcze koncentrują się nie tylko wokół, pokonania u dziecka barier w zdobywaniu potrzebnej mu wiedzy teoretycznej. Są one także nakierowane na wykształcanie u dzieci takich potrzebnych umiejętności, cech czy zdolności jak: spostrzegawczość, koncentracja, uwaga, sprawności manualne, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Ponadto wdrażają one do systematycznej pracy oraz są przydatne w rozwoju zdolności i umiejętności myślenia i działania logicznego oraz twórczego.

Zajęcia wyrównawcze - prowadzone są w ciekawy i bardzo atrakcyjny dla dzieci sposób. Dzięki temu nie czują się one dodatkowo ukarane za to, że są słabsze czy osiągają gorsze wyniki w nauce. Traktują uczestnictwo w nich, jako formę zabawy oraz jako coś przyjemnego, co dodatkowo pomaga im w nadrobieniu zaległości i dogonieniu rówieśników w ich postępach. Wiele dzieci biorących udział w tego rodzaju zajęciach, zdobywa również umiejętność samokształcenia i samorozwoju.

Korepetycje

Korepetycje - koncentrują się nie tylko wokół, pokonania u dziecka barier w zdobywaniu potrzebnej mu wiedzy teoretycznej. Są one także nakierowane na wykształcanie u dzieci takich potrzebnych umiejętności, cech czy zdolności jak: spostrzegawczość, koncentracja, uwaga, sprawności manualne, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Ponadto wdrażają one do systematycznej pracy oraz są przydatne w rozwoju zdolności i umiejętności myślenia i działania logicznego oraz twórczego.

Korepetycje- są to dodatkowe lekcje pozaszkolne, które mają na celu powtórzenie materiału i przygotowanie z dzieckiem pracy domowej zadanej w szkole.pomoc psychologiczna-diagnoza potrzeb edukacyjnych

 • pomoc pedagogiczna-po przeprowadzonej diagnozie pomoc w zakresie
 • czytania,grafomotoryki
 • pomoc specjalistyczna:
 • logopeda
 • surdopedagog
 • pedagog specjalny

Korepetycje z przedmiotów:
- język polski
- język angielski
- język niemiecki
- języki obce
- matematyka
- fizyka
- geografia
- biologia
- chemia
- historia

Konsultacje rodzinne-mają na celu ustalenie z rodzicami jak,kiedy i ile uczyć się z dzieckiem,jak motywować je do nauki,która forma przekazywania wiedzy jest najbardziej skuteczna dla dziecka-czyli jak się skutecznie uczyć.

Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne

Do ważniejszych problemów współczesnej edukacji należy zagadnienie rozpoznawania i usuwania przyczyn trudności w uczeniu się dzieci. Trudności te mogą pojawiać się na różnym etapie edukacji, tak przedszkolnym, jak i szkolnym. Sprawiają, że dziecko nie potrafi przyswoić sobie wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, często otrzymuje słabe oceny, żyje w poczuciu krzywdy, skazany na brak sukcesów edukacyjnych.

Do podstawowych celów pracy kompensacyjno- korekcyjnej można zaliczyć:

 • usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu
 • umiejętności czytania i pisania,
 • ćwiczenie sprawności czytania i pisania,
 • oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące dzieci,
 • wszechstronne ćwiczenia zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego,
 • stosowanie ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo –ruchową,
 • ćwiczenia usprawniające trudności w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzyka dysleksji,
 • rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków
 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl