Metody diagnostyczne

DIAGNOZA ZABURZEŃ UWAGI SŁUCHOWEJ - WIELOASPEKTOWA DIAGNOSTYKA

TEST UWAGI I LATERALIZACJI SŁUCHOWEJ

Test uwagi i lateralizacji słuchowej. Test ma na celu zbadanie nadwrażliwości słuchowych w obszarach częstotliwości od 125Hz do 8000Hz oraz określenie za jaki obszar dysfunkcji odpowiada i na jakie funkcje, umiejętności ma wpływ. Podczas testu audiometrem badamy uwagę słuchową wewnętrzną( droga kostna) oraz zewnętrzną(droga powietrzna). Sprawdzamy umiejętność lokalizacji dźwięku oraz dyskryminacji wysokości dźwięku-selekcji dźwięku. Dzięki temu badaniu możemy określić dokładnie obszar dysfunkcji a co za tym idzie ryzyko trudności szkolnych, problemów z zachowaniem oraz trudności emocjonalnych. Jest to wieloaspektowa diagnostyka dzięki, której można zaproponować odpowiednią terapię aby zredukować lub wyeliminować konkretną dysfunkcję np. trening słuchowy, zajęcia z integracji sensorycznej, konwencjonalną terapię pedagogiczną, psychologiczną lub inne konwencjonalne jaki i innowacyjne terapie(terapia Tomatisa, Johansena, Biofeedback, AAC).
Podczas diagnozy zaburzeń uwagi słuchowej wykreślamy profil psychologiczny pacjenta. Podczas diagnostyki używamy metod projekcyjnych.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Porada stanowiąca element wdrożonego planu terapii, obejmująca:

  • pomoc psychologiczną,
  • niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne

Konsultacja psychologiczna diagnostyczna – porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 konsultacji diagnostycznych.

Obejmuje:

  • pogłębioną diagnostykę osobowości,
  • ocenę procesów poznawczych,
  • ocenę innych predyspozycji psychicznych, obejmuje badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych,
  • niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
  • ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego

KONSULTACJA PEDAGOGICZNA

Jest to spotkanie z rodzicem mające na celu zebranie wywiadu o niepokojących objawach w zakresie funkcjonowania dziecka w obszarach umiejętności pedagogicznych. Spotkanie powiązane jest z badaniem pedagogicznym, które staje się podstawą budowania programu terapeutycznego. Jego elementy realizowane są podczas terapii z pedagogiem. Niekiedy wskazana jest również dodatkowa praca z psychologiem.

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA

Celem konsultacji logopedycznej jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy łatwiejszego i szybszego dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy oraz pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

DIAGNOZA BAJKĄ-FTT

Test projekcyjny bazujący na teorii psychoanalitycznej oraz relacji z pacjentem. Służy do oceny osobowości oraz diagnozy relacji w rodzinie. Test ma zastosowanie: w ocenie m. in. takich objawów jak lęk, agresja, obraz siebie, potrzeba ochrony, potrzeba aprobaty, różne mechanizmy obronne.

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl